Změny v legislativě ATEX – nová direktiva.

V souvislosti s procesem takzvaného „Nového legislativního rámce“ (New Legislation Framework – NLF), což je proces, kterým prochází v současné době harmonizovaná legislativa Evropské unie, došlo také ke schválení změn v Evropské směrnici (direktivě) ATEX 100 neboli Směrnici Evropské komise 94/9/EC. Přepracovaná směrnice byla schválena pod číslem 2014/34/EU. V českém právním řádu zatím (únor 2016) nebylo vydáno odpovídající nařízení vlády, ale jeho vydání lze v brzké době očekávat. Nová Směrnice má platnost k 18. 4. 2014, nicméně po dobu 2 let, tedy do 18. 4. 2016 platí rovněž stará (původní) verze Směrnice a lze tedy postupovat podle této dosavadní právní úpravy. Od tohoto data pak bude jedinou platnou směrnicí pro výrobky určené pro prostředí s nebezpečím výbuchu právě směrnice 2014/34/EU.

Jaké jsou změny?

Nová direktiva se jeví poněkud odlišně od té, kterou nahradí a její text je zhruba o 65% delší, avšak kromě přeformulování, přeformátování, změny pořadí a objasnění jsou aktuální změny a jejich dopad na výrobce relativně malé. Přechod na novou direktivu by pro výrobce neměl být příliš obtížný – ES Certifikáty o přezkoušení typu, které byly vydány pod současnou direktivou ATEX (94/9/EC) budou platné i pod novou direktivou (2014/34/EU).

Poznámka: ES/EU Certifikáty o přezkoušení typu NEJSOU to samé, jako EU Prohlášení o shodě které, pokud bylo vydáno na základě direktivy ATEX, přestane být platné, jakmile bude 20. dubna 2016 zrušena platnost současné direktivy ATEX (94/9/EC).

Změny terminologie, objasnění a dodatky

Stejně jako u ostatních direktiv, které byly tvořeny v souladu s NLF, bylo změněno mnoho pojmů a některé nové pojmy byly zavedeny, jak je uvedeno v tabulce níže:

 

Pojem použitý v 94/9/EC Pojem použitý v 2014/34/EU
Category / Kategorie Equipment Category / Kategorie zařízení
Community Directives / Direktivy společenství Union Legislation / Unijní legislativa
EC-Type Examination / ES Typové přezkoušení EU-Type Examination / EU Typové přezkoušení
EC-Type Examination Certificate / ES Typový certifikát EU-Type Examination Certificate / EU Typový certifikát
EC Declaration of Conformity / ES Prohlášení o shodě EU Declaration of Conformity / EU Prohlášení o shodě
Certificate / Certifikát (ve smyslu indikace shody u součástí) Atestace shody

Nové definice zavedené Směrnicí 2014/34/EU:

Pojem Definice
Zpřístupnění na trhu každá dodávka produktu pro distribuci, spotřebu nebo použití na trhu Unie v průběhu obchodních aktivit, ať už za úplatu nebo zdarma
Uvedení na trh první zpřístupnění produktu na trhu Unie
Výrobce značí každou fyzickou i právnickou osobu, která vyrábí produkt nebo produkt navrhla nebo vyrobila, a uvádí jej na trh pod svým jménem nebo značkou nebo jej používá pro své vlastní účely
Zplnomocněný zástupce každá fyzická nebo právnická osoba usazená na území Unie, která obdržela písemný mandát od výrobce, aby jednala jeho jménem při plnění konkrétních úkolů
Dovozce každá fyzická nebo právnická osoba usazená na území Unie, která na trh Unie uvádí produkty ze třetích zemí (tj. nejsou členskými státy EU nebo zemí, které jsou částí Evropského ekonomického prostoru – Evropské Asociace volného obchodu)
Distributor každá fyzická nebo právnická osoba v dodavatelském řetězci, odlišná od výrobce nebo dovozce, která produkt zpřístupňuje na trh
Hospodářské subjekty výrobce, zplnomocněný zástupce, dovozce a distributor
Technické specifikace dokument, který předepisuje technické požadavky, které musí produkt splňovat
Posuzování shody  proces prokazující, zda byly splněny nezbytné zdravotní a bezpečnostní požadavky produktu, vztahující se k této direktivě
Orgán posuzování shody orgán, který provádí činnosti posuzování shody, včetně kalibrací, testování, certifikací a inspekcí

Rozsah

Typy produktů, které jsou pokryty touto direktivou, zůstávají stejné, avšak rozsah byl upraven, aby bylo zřejmé, že komponenty určené k zabudování do zařízení a ochranných systémů rovněž spadají do působnosti směrnice ATEX.

Povinnosti hospodářských subjektů

Direktiva nyní popisuje konkrétní povinnosti výrobců (V), zplnomocněných zástupců (ZZ), dovozců (D) a distributorů (Di) Tyto povinnosti jsou shrnuty v tabulce níže:

Povinnost V ZZ D Di
Zajistit, aby byl produkt vyroben v souladu s požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti (EHSR) direktivy X  (X)
Umístit na trh pouze vyhovující výrobky X
Jednat s náležitou péčí ve vztahu k požadavkům direktivy X
Vypracovat technickou dokumentaci X  (X)
Zajistit, aby byla vypracována technická dokumentace X
Provádět (nebo nechat provádět) příslušné požadavky na posouzení shody X
Zajistit, aby bylo provedeno posouzení shody X
Vypracovat EU Prohlášení o shodě (PoS) a připevnit označení CE nebo vytvořit písemné EU Osvědčení o shodě pro součásti a ujistit se, že jsou součástí produktu X
Zajistit, aby PoS nebo osvědčení o shodě byly vypracovány a byly součástí produktu společně s ostatními vyžadovanými dokumenty a aby na produktu bylo umístěno označení CE (pokud je to možné) X X
Uchovávat technickou dokumentaci a PoS/osvědčení o shodě po 10 let od ukončení výroby produktu nebo uvedení produktu na trh  X X X
Zajistit používání postupů, díky kterým sériová výroba zůstane v souladu s direktivou X
Dle potřeby provádět zkoušky vzorků produktů a případně vést evidenci o: stížnostech, nevyhovujícím produktu a produktech stažených z oběhu a průběžně informovat distributory X X
Zajistit, aby produkty byly označeny (nebo tam, kde to není možné, bylo označení na dokumentech připojených k produktu) typem, šarží nebo sériovým číslem nebo jinými prvky umožňujícími identifikaci X X X
Zajistit, aby produkt jiný než součást nesl označení Ex a další relevantní označení ATEX vyžadované direktivou nebo aplikovanými harmonizovanými normami X X X
Zajistit, aby na produktu bylo uvedeno (nebo tam, kde to není možné, bylo uvedeno na dokumentech připojených k produktu) jméno výrobce, registrované obchodní jméno/značka, poštovní adresa X X X
Zajistit, aby na produktu bylo uvedeno (nebo tam, kde to není možné je uvedeno na dokumentech připojených k produktu) jméno dovozce, registrované obchodní jméno/značka, poštovní adresa X X
Zajistit, aby produkt byl doplněn návodem a bezpečnostními informacemi v jazyce jednoduše srozumitelném koncovému uživateli X X X
Provádět nápravná opatření/informovat vnitrostátní orgány pokud produkt, který uvedl na trh, není ve shodě s direktivou X X X
Informovat dovozce, výrobce a orgány dozoru nad trhem pokud produkt představuje riziko X X
Pokud je vyžadováno, poskytnout vnitrostátním orgánům technickou dokumentaci v jazyce jednoduše srozumitelném orgánům a s orgány spolupracovat na odstranění rizika spojeného s produkty, které uvedly na trh X X X X
Zajistit, aby produkty nebyly ohroženy kvůli skladovacím a přepravním podmínkám X X
Na žádost orgánů dozoru nad trhem; identifikovat kterýkoliv hospodářský subjekt (tj. výrobce, zplnomocněného zástupce, dovozce nebo distributora), který je produktem zásobuje; nebo kterýkoliv hospodářský subjekt, kterému produkt dodávají, po dobu až 10 let poté, co byl produkt dodán X X X X

Poznámka 1: Zplnomocněný zástupce může mít další úkoly, které má provádět podle mandátu dohodnutého mezi ním a výrobcem
Poznámka 2: Zvláštní povinnosti, které zplnomocněný zástupce může/nemůže splňovat, jsou rovněž uvedeny v každém modulu shody
Poznámka 3: Dovozce nebo distributor je považován za výrobce, pokud produkt na trh uvede pod svým jménem nebo obchodní značkou nebo modifikuje produkt již uvedený na trh do takové míry, že může být ovlivněna shoda s direktivou

Požadavky na výrobce, obsažené v Příloze II nové direktivy, které se týkají základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost zůstaly převážně stejné jako v předcházející direktivě. Jediný potenciálně význačný rozdíl je obsažen v článku 1.5, ve kterém jsou uvedeny požadavky s ohledem na zařízení související s bezpečností. Článek nyní říká, že principy ochrany před selháním by měly být použity obecně, a ne pouze pro elektrické obvody, jak bylo vyžadováno dříve. Ve skutečnosti již většina výrobců principy ochrany před selháním používá na všechny systémy u svých produktů, pokud je to nezbytné, jak bylo stanoveno analýzou rizik a harmonizovanými normami.

Moduly posuzování

Moduly posuzování byly sjednoceny s NLF a Rozhodnutím 768/2008/EC. Proto bylo mnoho názvů upraveno, jak je uvedeno níže:

Příloha ke Směrnici Název modulu v 94/9/EC Název modulu v 2014/34/EU
III Modul: ES Přezkoušení typu Modul B: EU Přezkoušení typu
 IV Modul: Zabezpečování jakosti výroby Modul D: Shoda s typem založená na zabezpečování jakosti výroby
V Modul: Ověřování výrobku Modul F: Shoda s typem založená na ověřování produktu
VI Modul: Shoda s typem Modul C1: Shoda s typem založená na vnitřní kontrole výroby a externím přezkoušení produktu
VII Modul: Zabezpečování jakosti výrobku Modul E: Shoda s typem založená na zabezpečování jakosti výroby
 VIII Modul: Vnitřní kontrola výroby Modul A: Vnitřní kontrola výroby
IX Modul: Ověřování jednotlivých výrobků Modul G: Shoda založená na ověření jednotlivého výrobku

​Každý model posouzení byl rozdělen do následujících odlišných sekcí s následujícími nadpisy (tam, kde jsou uplatnitelné v modelech posouzení):

 • Technická dokumentace
 • Výroba
 • Systém kvality
 • Kontrola produktu
 • Ověření
 • Ověření shody zkoumáním a testováním každého produktu
 • Systém kvality
 • Dozor notifikovaného orgánu
 • Značení CE, EU Prohlášení o shodě a atest shody
 • Zplnomocněný zástupce

Požadavky na hospodářské subjekty – shrnutí

Jediné sekce nové Směrnice, které přidaly nebo upravily jisté požadavky na hospodářské subjekty, jsou zvýrazněny níže, společně se souhrnem změn.

Oznámení notifikovanému orgánu – pokud je to proveditelné, žádost o posouzení kvality systému, podaná notifikovanému orgánu výrobcem, nyní musí obsahovat: jméno, adresu výrobce a zplnomocněného zástupce (pokud je oznámení podáno zplnomocněným zástupcem) a písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána žádnému jinému notifikovanému orgánu.

Technická dokumentace – požadavky na technickou dokumentaci nyní uvádějí, že by měly být poskytnuty adekvátní analýzy a posouzení nebezpečnosti (analýza rizik produktu). V souladu s oficiálními pokyny Evropské komise k současné direktivě ATEX (94/9/EC) by tento požadavek měl být vykládán v tom smyslu, že by mělo být prováděno Posouzení nebezpečí vznícení výbušné atmosféry (resp. Analýza rizik s ohledem na možné vznícení výbušné atmosféry).

Zplnomocněný zástupce – je objasněno, že ke jmenování zplnomocněného zástupce je vyžadován písemný mandát, ve kterém musí být jasně vypsány jejich přesné odpovědnosti ve spojení s direktivou ATEX. Odpovědnosti zplnomocněných zástupců musí být v souladu s údaji uvedenými v konkrétním modulu shody a v souladu s obecnými požadavky uvedenými v článku 7 direktivy.

Značení CE, EU Prohlášení o shodě a atest shodnosti – je objasněno, že Prohlášení/Atest shody musí být připojen ke každému produktu/součásti.

EU Prohlášení o shodě

ES Prohlášení o shodě (již dnes platí, že není správné uvádět pouze „Prohlášení o shodě“ ale „ES Prohlášení o shodě“) je nyní uváděno jako EU Prohlášení o shodě a mělo by nyní obsahovat následující informace:

 • Pokud je Prohlášení uděleno číslo, je vyžadováno, aby toto číslo bylo uvedeno v názvu „EU Prohlášení o shodě“.
 • Nově je specifickým požadavkem, aby na Prohlášení byl uveden produkt, typ, šarže nebo sériové číslo.
 • Je ujasněno, že popis produktu musí být dostatečný, aby umožňoval jeho dohledatelnost, a může být vyžadováno, aby součástí Prohlášení byl i jeho obrázek.
 • Nově musí být vždy uváděna věta oznamující, že „Toto EU Prohlášení o shodě je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce“ (dosud nebylo její uvádění povinné).
 • Nově musí být uváděno prohlášení, že předmět prohlášení je ve shodě s relevantní harmonizační legislativou Evropské unie. Kde je to vhodné, je nyní vyžadováno, aby byl popis zásahu provedeného notifikovaným orgánem uváděn na Prohlášení.

Další změny

Mezi současnou a novou direktivou ATEX je mnoho dalších odlišností, ty však obecně budou ovlivňovat pouze činnost Notifikovaných Orgánů a členských států EU a nebudou vyžadovat při zavádění provádění změn u výrobců a ostatních hospodářských subjektů.

Text nové směrnice

Text nové směrnice (ve formátu PDF) je dostupný ke stažení:

GEFCO Kolín

gefcoPro společnost GEFCO, konkrétně logistický areál v Ovčárech u Kolína, který slouží pro zajištění logistických potřeb pro automobilku TPCA,  jsme zpracovávali Dokumentaci o ochraně před výbuchem pro prostory lakovny, skladu hořlavých kapalin a čerpací stanice pohonných hmot.

GEFCO ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. byla založena v roce 2003. Jejím prvním cílem bylo zabezpečení logistických toků pro nově vytvořenou společnost Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) v Kolíně, jenž vznikla jako joint-venture firem Toyota Motor Corporation a PSA Peugeot Citroën.

gefco 2V následujících letech došlo k vytvoření pracovních týmů pro veškeré divize, kterými společnost GEFCO pokrývá veškeré logistické potřeby.

Aktuálně má společnost své kanceláře v Praze, v Jažlovicích, v Kolíně, v Brně, v Otrokovicích a Ostravě. Z těchto jednotlivých kanceláří nabízí služby svým zákazníkům z celé České republiky.

GEFCO má ze všech našich zákazníků zřejmě nejrozsáhlejší vozový park…

Continental Barum Otrokovice

barumPro společnost Continental Barum Otrokovice jsme zpracovávali Dokumentaci o ochraně před výbuchem pro technologii broušení gumových polotovarů pneumatik a pro systém odsávání gumového prachu. Zakázka vznikla ve spolupráci se společností Nederman – dodavatelem technologie odsávání a filtrace výbušného prachu.

Continental Barum se sídlem v Otrokovicích je výrobce osobních, nákladních a industriálních pneumatik značek Barum, Continental, Semperit, Uniroyal a General Tire. Od roku 1992 je společnost součástí německého koncernu Continental AG. Tradice výroby pneumatik na českém území sahá až do roku 1932, kdy byly v prostorách firmy Baťa ve Zlíně vylisovány první osobní a nákladní pláště. Otrokovická pneumatikárna – slavnostně otevřená v roce 1972 – je v současné době největší světovou pneumatikárnou s roční produkcí čítající téměř 20 milionů plášťů.

continental barum

Nederman je největší světový výrobce zařízení pro zlepšení produktivy výroby, snížení dopadů na životní prostředí a ochranu zdraví zaměstnanců před prachem, vlákny, svařovacími dýmy, výfukovými plyny a olejovou mlhou. Nederman také nabízí systémy pro optimální využití surovin, tj recyklaci odpadů, nakládání s odpady, dodávku médií na pracoviště apod. Firma má sídlo ve švédském Helsingborgu a výrobní závody a obchodní zastoupení na všech kontinentech.

Technistone

TechnistonePro společnost Technistone, známou výrobou nezničitelných a přitom velmi krásných kuchyňských desek, obkladových a dekorativních materiálů z tzv. umělého kamene – materiálu Technistone, který dal firmě jméno, jsme zpracovali kompletní Dokumentaci o ochraně před výbuchem. Součástí služeb byl rovněž návrh zlepšení systému odsávání škodlivin a 3D vizualizace prostorů.

technistone firmaCentrála Technistone se nachází v samém srdci Evropy, v České republice, která je již více jak 20 let známá výrobou technického kamene vhodného pro vysoce odolné, spolehlivé, hygienické a exkluzivní kuchyňské desky, koupelnové obklady, dlažby aj. V roce 1991 začala v Hradci Králové na pozemku o výměře 20.000 m2 probíhat instalace originální italské technologie Bretonstone. Výroba vysoce kvalitního a inovativního technického kamene pod názvem Bohemiastone začala již v září 1992. Již na samém počátku byla vyvinuta a na trh uvedena produktová řada s názvem Starlight, která se krátce nato stala celosvětově uznávaným pojmem pro vysoce kvalitní a prémiový technický kámen a zůstává jím dodnes.

Technistone je naším nejblyštivějším zákazníkem.

Hamburger Hungaria Maďarsko

HAMBURGER_HUNGARIA_RGBPro jednoho z největších výrobců papírové lepenky a obalových materiálů na bázi papíru – společnost Hamburger Hungaria jsme zpracovávali kompletní DOPV – Dokumentaci o ochraně před výbuchem dle systému evropské směrnice ATEX 137 (99/92/EC) pro čtyři různé systémy příjmu, přípravy a zpracování pevných paliv pro nové energetické centrum Hamburger Hungaria Power (uhlí, biomasa, papírový odpad a textilní odpad). Součástí dodaných služeb je také návrh protivýbuchové ochrany, vyjednávání s maďarskou technickou inspekcí ohledně použití ochranných systém, obhajoba technického řešení a četné aktualizace dokumentace na základě měnícího se projektu a další služby. Součástí dodávky jsou také 3D vizualizace provozů s vyznačením zón.

papierfabrik_dunaujvaros

Hamburger Hungaria  je přední evropský výrobce vlnité lepenky a papíru. Společnost začala výrobu plně recyklovatelného a recyklovaného obalového materiálu v Maďarsku v roce 2009 jako jeden z nástupců Dunapack Packaging Ltd.
Dunapack Ltd. zastavila výrobu v závodě Csepel na konci května 2009 a rakouská mateřská společnost investovala téměř 200 milionů eur, do navýšení kapacity a modernizace papírenských strojů a výrobu spustila již v létě roku 2009 pod záštitou Hamburger Hungaria. Nový papírenský stroj se nachází v bezprostřední blízkosti stávajícího papírenského stroje v Dunaújváros a produkuje 100% recyklovaný papírový obalový materiál. Současné dva papírenské stroje spotřebují asi 700 000 tun sběrového papíru ročně; takže může být považován za nejvýznamnější jednotku ochrany životního prostředí v Maďarsku. Díky investicím obdržel v roce 2008 Hamburger Hungaria titul „Investor roku“ v Maďarsku.

Ačkoliv se to nabízí, Hamburger nevyrábí obaly pro sítě rychlého občerstvení…

INTERSAT / CRDR

crdr logoVe spolupráci se společností CRDR, která poskytuje kompletní služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany jsme pro firmu INTERSAT zpracovávali kompletní Dokumentaci o ochraně před výbuchem a Protokoly o určení vnějších vlivů pro nový provoz výroby polystyrenových desek.

Společnost CRDR nabízí více jak 25 let zkušeností, což je určitou zárukou a garancí nejvyšší kvality poskytovaných služeb. Firma disponuje elitním týmem odborníků a techniků, kteří mají zkušenosti jak s malými, tak velkými mezinárodními korporacemi. Bedlivě hlídají aktuálnost všech zákonů a nařízení České republiky a souvisejících zákonů z Evropské unie. Za provedenou práci přebírají plnou zodpovědnost vč. případných sankcí.

Na společnosti CRDR je nám sympatické, že k bezpečnosti práce a požární ochraně přistupuje novým, svěžím způsobem hodným 21. století. Žádné stohy papírů, ale online aplikace a hlavně rozumný přístup k zákazníkům bez ohledu na jejich velikost. V mnohém směru jsou nám vzorem.

Metalplast

logo

Pro společnost Metalplast Lipník nad Bečvou jsme zpracovali kompletní Dokumentaci o ochraně před výbuchem a také protokoly o určení vnějších vlivů pro veškeré prostory strojírenské divize jejich firmy, která se nachází ve Velké Štáhli nedaleko Rýmařova. Dříve zde působila samostatná firma Strojírna Stelon.

stelon

Celkový podíl vývozu provozovny přesahuje 80 % produkce. V současné době je hlavním výrobním programem strojírny výroba jednoúčelových strojů a zařízení pro linky na výrobu automobilů, jako jsou různé přípravky pro manipulaci na robotizovaných svářecích pracovištích včetně 3D tvarů, dopravníky a různé další součásti lisovacích zařízení.
Mezi hlavní odběratele strojírny patří renomované společnosti, které vyrábí a kompletují výrobní a montážní linky světovým výrobcům osobních automobilů v zemích EU.

TAKO

Společnost TAKO – Tažené konstrukce Pardubice, je našim stálým obchodním partnerem. Jsme rádi, že se na nás obrací pravidelně v záležitostech týkajících se ochrany před výbuchem u projektů, které realizují. Jednou z takových akcí byla také rekonstrukce zásobníků cukru v objektu balicího centra Mělník společnosti Tereos. Naší prací byl návrh protivýbuchové ochrany tohoto sila včetně výpočtů odlehčovací plochy membrán a návrh jejich umístění.

Silo 1

 

Sécheron

secheron

Pro společnost Sécheron – konkrétně jejich výrobní závod v Praze-Běchovicích – jsme zpracovali Protokoly o určení vnějších vlivů pro svařovnu a brusírnu hliníku a nerezové oceli. Díky zodpovědnému přístupu a návrhu správných preventivních opatření se podařilo vyloučit výskyt výbušné atmosféry na pracovištích broušení hliníku, což přineslo zákazníkovi nemalé finanční úspory.

Secheron

DC odpojovač Sécheron

hasler rail

Rychloměr Hasler Rail se záznamníkem jízdních parametrů

Historie značek Sécheron a HaslerRail se píše již více než 125 let a je bohatá na úspěchy a inovace. Obě společnosti byly průkopníky v odvětví železniční dopravy v rámci celého minulého století a stále jsou na špici v konstrukci a výrobě řešení podporující neustálé modernizace železnic a veřejné dopravy po celém světě. Sécheron Hasler Group se zaměřuje na odvětví železniční dopravy a v průmyslovém segmentu na výrobu vysokonapěťopvých elektrických zařízení. Společnost navrhuje, vyrábí, testuje a dodává produkty a řešení pokrývající zejména zařízení pro elektrická kolejová vozidla: vysokonapěťové stykače a hlavní vypínače, odpojovače, hlavní kontroléry, systémy mazání okolků, transformátory, bloky ochran, rychloměry a záznamníky jízdních parametrů, vlakové zabezpečovače apod.

Kanebos

Pro společnost Kanebos s.r.o., která se zabývá zpracování konopí pro farmaceutické a kosmetické účely jsme vypracovali Protokoly o určení vnějších vlivů, zpracovali Dokumentaci o ochraně před výbuchem a poskytli poradenství při návrhu systému odsávání výbušného prachu, které zákazníkovi ušetřilo nemalé peníze.

konopná mast

Konopná mast

Firma Kanebos je mladá česká firma, která využila mezery na trhu a začala zpracovávat technické konopí a rozjela výrobu esencí pro farmaceutické účely a výrobu kosmetiky. Konopí je všestranná surovina s obrovským potenciálem nejen ve farmacii, ale také pro výrobu ekologických izolačních materiálů, provazů, těsnění a řady dalších produktů. Výhodou konopí je to, že rostlina je velice nenáročná na pěstování a lze tak využít i zemědělské plochy, které by jinak ležely ladem.