Nabídka revize hasicích přístrojů

Novinky, aktuality a zajímavé reference.

Nabídka revize hasicích přístrojů

Společnost igniscon s.r.o. vám nově nabízí služby v oblasti revize hasicích přístrojů.

Hasicí přístroj je jedním z věcných prostředků požární ochrany. Slouží především k operativnímu zdolávání požárů v počáteční fázi rozvoje.

Konkrétně se dle vyhlášky MV 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) jedná o vyhrazený druh věcného prostředku požární ochrany, na jehož projektování, instalaci, provoz, kontrolu, údržbu a opravu jsou kladeny zvláštní požadavky.

Provozuschopnost hasicího přístroje se prokazuje dokladem o jeho kontrole, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury.

Legislativa určuje povinnost provádění každoročních kontrol provozuschopnosti u všech typů hasicích přístrojů a periodických kontrol jednou za tři roky (u vodních a pěnových hasicích přístrojů), resp. pět let (u ostatních hasicích přístrojů).

Kontroly, údržbu a opravy vyhrazených druhů věcných prostředků požární ochrany může provádět pouze osoba, která splní podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce konkrétního typu hasicího přístroje, tj. pouze oprávněná osoba.

Dle metodického pokynu Hasičského záchranného sboru jsou orgány státního požárního dozoru a pojišťovnami uznávány pouze protokoly vystavené osobou odborně způsobilou v oblasti požární ochrany!

Revize provádíme na všech typech hasicích přístrojů.

Vodní hasicí přístroj

Hasicí látkou je voda, která obsahuje uhličitan draselný, chránící proti zamrznutí. Nelze s ním hasit elektrická zařízení pod napětím. Má nejnižší účinnost, hasebním účinkem vody je především ochlazování (chladicí efekt). Vodní hasicí přístroje jsou vhodné pro hašení požárů pevných látek.

Pěnový hasicí přístroj

Kromě vody obsahuje i pěnidlo, které při provzdušnění vytváří pěnu. Díky pěnidlu dochází k snazšímu smáčení, ale především vytvořená pěna izoluje hořící látky od vzdušného kyslíku – pracuje na principu dusivého efektu. Proto lépe než samotná voda hasí pevné látky, ale především se používá k hašení hořlavých kapalin. Pouze u hasicích přístrojů s náplní pěnidla typu AR (alcohol resistant) jimi lze hasit i polární kapaliny, například líh nebo aceton, které standardní pěnu rozpouštějí. Při použití pěnidel typu AFFF (aqueous film forming foams) významně působí izolační efekt (zabraňuje výstupu hořlavých par a plynů z pásma hoření a zároveň přístupu kyslíku). Přístrojem nelze hasit elektrická zařízení pod napětím, protože pěna je vodivá.

Práškový hasicí přístroj

Hasivem je speciální nebo univerzální jemný prášek, hnaný plynem. Jedná se o poměrně velmi účinné hasivo, jehož velkou výhodou je nevodivost. Proto je možné s ním hasit i elektrická zařízení pod napětím. Hasebním efektem je stěnový efekt. Je nevhodný do prostoru, kde jsou přístroje citlivé na prach (elektronická zařízení atd.). Nesmí se používat na hašení požárů třídy F (jedlé rostlinné a živočišné oleje a tuky v kuchyňských zařízeních).

Hasicí přístroje s čistým hasivem

Hasivem jsou halonové plyny. Jedná se o nejúčinnější hasební látku. Hasebním účinkem je fyzikálně-chemický efekt. Hasivo má však negativní vliv na ozónovou vrstvu, a proto jsou v současné době některá hasiva do halonových hasicích přístrojů zakázaná nebo je  omezeno jejich použit. Halonová hasiva jsou jedovatá, a proto se nesmí používat ve špatně větratelných prostorách, na žhoucí látky a na požáry lehkých kovů.

Za halonové plyny jsou vyvinuty jejich velmi účinné náhrady. Novými náhradami jsou hasicí přístroje s obsahem hexafluoropropanu. Toto hasivo není zakázáno žádnými mezinárodními úmluvami, je netoxické. Znamená při hašení obrovskou výhodu - je nyní nejúčinnějším hasivem. Hasí všechny běžné hořlaviny, ale není schopen zlikvidovat žhnutí. Je čisté hasivo (halotron uhasí látku, poté se rozptýlí do vzduchu a nezůstanou po něm stopy - je tedy vhodný např. pro archivy - bez rizika promáčení.) Nezůstávají po něm žádná rezidua a nezpůsobuje teplotní šok.

Sněhový hasicí přístroj

Hasivem je oxid uhličitý. Hasivo má po opuštění tlakové nádoby velmi nízkou teplotu – při ústí hubice asi −30 °C, proto je nutné hubici držet jen za držadlo. Nelze jím hasit sypké materiály, neboť proud plynu je velmi prudký. Není vhodný pro hašení pevných látek (dřeva apod.). Jeho použití v uzavřeném prostoru je nebezpečné. K hašení lze využít nejen sníh, ale i plyn, který z hubice uniká po vyčerpání sněhu. Přístrojem lze hasit elektronická zařízení.

Revize vodních, pěnových a přáškových hasicích přístrojů provádíme za cenu 119,- Kč / kus.

Revize sněhových hasicích přístrojů a hasicích pří přístrojů s čistým hasivem provádíme za cenu 79,- Kč / kus.

Máte-li zájem o nezávaznou cenovou nabídku na kontroly provozuschopnosti hasicích přístrojů, napište nám na 4gsyQOQa2gvCT~d4Ys a uveďte počet hasicích přístrojů a kontaktní údaje. Obratem obdržíte cenovou nabídku platnou 12 měsíců.