ATEX

ATEX

Zkratka ATEX pochází z francouzského označení "Appareils destinés à être utilisés en ATmosphères EXplosibles" - tedy "Zařízení určená pro použití v prostředí
s nebezpečím výbuchu."

Jako "ATEX" se však dnes neoznačují samotná zařízení, ale soubor norem a evropských směrnic, které určují požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v prostorách s nebezpečím výbuchu a definují požadavky na zařízení v tomto prostředí použité. Nejdůležitější dvě směrnice jsou:

  • 99/92/EC - Směrnice stanovující povinnosti pro zaměstnavatele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. V českém právním řádu je směrnice aplikována jako Nařízení vlády 406/2004 Sb. Někdy se tato směrnice označuje také jako "ATEX 137".
  • 2014/34/EU - Směrnice stanovující povinnosti pro výrobce, distributory
    a oznámené subjekty ("zkušebny") pro použití zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu. V českém právním řádu je směrnice aplikována jako Nařízení vlády 116/2016 Sb. Někdy se tato směrnice označuje také jako "ATEX 114".

Součástí jsou dále harmonizované technické normy na určování prostředí (ČSN EN 60079-10-1, ČSN EN 60079-10-2), normy na ochranné systémy proti výbuchu atd.