Iniciační zdroj

Iniciační zdroj, nebo také zápalný zdroj, je externí zdroj energie, který je třeba dodat hořlavému souboru (např. směsi par hořlavých kapalin se vzduchem, výbušného plynu se vzduchem, výbušnému prachu se vzduchem) pro vznícení. Pokud je iniciační zdroj dostatečně silný (má dostatečnou energii), vznítí se hořlavina v hořlavém souboru a nastává výbuch nebo hoření podle toho, jak rozptýlená je hořlavá směs v okysličovadle. U hořlavých látek nerozptýlených ve vzduchu (povrch hořlavé kapaliny, pevná hořlavá látka) dochází k odhořívání z povrchu, u látek rozptýlených ve vzduchu (např. směs plynu a vzduchu) dochází k exponenciální řetězové reakci - vznícení celého objemu hořlavého souboru v extrémně krátké době - výbuchu.

Iniciační zdroje výbuchu - iniciační zdroje, které je nutné posuzovat při analýze rizik pro prostředí s nebezpečím výbuchu - jsou stanoveny v ČSN 1127-1. Jedná se o tyto zdroje:

Iniciační zdroj možná příčina vzniku
Horké povrchy tření pohyblivých a rotujících součástí, zařízení pracující za vysokých teplot, poruchy tepelné izolace, broušení, poruchy spojek a ložisek, zadření mechanismů,...
Plameny, horké plyny, žhavé částice spalování, sušení, práce s plamenem, otevřený oheň, plasma, laser,...
Mechanicky vznikající jiskry tření, nárazy, abrazivní procesy (broušení, leštění, řezání), cizí předměty v zařízeních, poruchy brzd, ložisek a rotujících mechanismů,...
Elektrická zařízení

principálně buď vznik výbojů a oblouků, nebo nadměrné oteplení, tedy:
zapínání a rozpínání obvodů, uvolnění kontaktů a spojů, elektrické oblouky, oteplení, poruchy osvětlovacích těles,...

Rozptylové elektrické proudy zpětné proudy, poruchy izolací a zařízení, závady v elektroinstalacích, magnetická indukce, obvody zpětných proudů, katodová ochrana proti korozi,...
Statická elektřina

poruchy uzemnění, rychle probíhající oddělovací a třecí postupy,...

Úder blesku blesk, nepřímý úder blesku, ohřátí bleskosvodu, indukce statické elektřiny i bez úderu blesku,...
Vysokofrekvenční elektromagnetické vlny poruchy rozhlasových a jiných vysílačů, poruchy měřících a lékařských přístrojů, VF generátory (sušení, kalení, svařování, řezání),...
Elektromagnetické vlny soustředěné paprsky a vlny (čočky, reflektory), lasery (včetně měřící techniky), zdroje silného záření,...
Ionizující záření RTG paprsky, radioaktivita, mikrovlnné záření,...
Ultrazvuk absorpce ultrazvukových vln
Adiabatická komprese a rázové vlny teplo při výrazných a rychlých adiabatických kompresích, teplo při průchodu rázové vlny potrubím,...
Exotermické chemické reakce  samovznícení, biochemické procesy, chemické reakce, pyroforní látky, polymerační reakce,...