Požárně technické charakteristiky

Požárně technické charakteristiky látek (PTCH) jsou dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. (vyhlášky o požární prevenci) vlastnosti látky vyjádřené měřitelnou hodnotou nebo stanovené na základě měřitelných hodnot více dílčích vlastností anebo jevy vystihující chování látky při procesu hoření nebo s ním související.

Kde najdu PTCH?
* bezpečnostní listy (BL) dané látky, vždy kapitola 9 – fyzikální a technické vlastnosti
* databáze GESTIS DustEx

Požárně technické charakteristiky prachů

SPODNÍ MEZ VÝBUŠNOSTI 
(LEL – lower explosion limit)
 • g/m3, obvykle: 15 – 60 g/m3
 • určuje minimální množství prachu rozptýleného rovnoměrně ve vzduchu, kdy se směs stává výbušnou (pod touto mezí není dostatek prachu pro výbuch

HORNÍ MEZ VÝBUŠNOSTI
(UEL – upper explosion limit)

 • g/m3, obvykle: řádově stovky g/m3
 • určuje maximální množství prachu rozptýleného rovnoměrně ve vzduchu, kdy je směs ještě výbušnou (nad touto mezí není dostatek kyslíku pro výbuch)

KST
(rychlost nárůstu tlaku v 1 m3)

 • bar*m/s nebo MPa*m/s
 • popisuje „razanci“ výbuchu, tedy to, jak rychle a jak prudce daná směs vyhoří a jak rychle dosáhne maximálního výbuchového tlaku. Nárůst tlaku je dán objemem, proto je KST přepočtena na 1 m3.

MAXIMÁLNÍ VÝBUCHOVÝ TLAK
(pmax)

 • bar nebo MPa, obvykle: 5 – 12 bar
 • nejvyšší tlak v uzavřené nádobě, kterého dosáhne optimální směs daného prachu se vzduchem

STŘEDNÍ VELIKOST ZRNA
(particle size – median value)

 • µm, obvykle < 100 µm
 • popisuje zrnitost prachu (medián zrnitosti). 50 % hmotnosti vzorku má nižší a 50 % hmotnosti vzorku má vyšší zrnitost, než je tato hodnota. Čím menší, tím jsou obvykle horší výbuchové charakteristiky (zejména u kovů!)

TEPLOTA VZNÍCENÍ
(MIT – min. ignition temp.)

 • °C, obvykle 300 – 600 °C
 • teplota horkého povrchu, která způsobí vznícení optimální směsi prachu se vzduchem

TEPLOTA ŽHNUTÍ
(glowing temp.)

 • °C, obvykle 200 – 400 °C
 • teplota vrstvy prachu, která umožní žhnutí materiálu a šíření hoření nebo žhnutí (zkouší se na vrstvě 5 mm)

MINIMÁLNÍ INICIAČNÍ ENERGIE
(MIE – min. ignition energy)

 • mJ, obvykle 10 – 1000 mJ
 • energie kapacitní jiskry, která postačuje ke vznícení optimální koncentrace prachu se vzduchem

Požárně technické charakteristiky plynů a par hořlavých kapalin

SPODNÍ MEZ VÝBUŠNOSTI
(LEL – lower explosion limit)

 • % objemu
 • určuje minimální množství par hořlavých kapalin nebo plynů rozptýleného ve vzduchu, kdy se směs stává výbušnou (pod touto mezí není dostatek paliva pro výbuch)

HORNÍ MEZ VÝBUŠNOSTI
(UEL – upper explosion limit)

 • % objemu
 • určuje maximální množství par hořlavých kapalin nebo plynů rozptýleného ve vzduchu, kdy se směs stává nevýbušnou (nad touto mezí není dostatek kyslíku pro výbuch)

KG
(rychlost nárůstu tlaku v 1 m3)

 • bar*m/s nebo MPa*m/s
 • popisuje „razanci“ výbuchu, tedy to, jak rychle a jak prudce daná směs vyhoří a jak rychle dosáhne maximálního výbuchového tlaku
 • KG je přepočtena na 1 m3

TEPLOTA VZNÍCENÍ
(MIT – min. ignition temp.)

 • °C, obvykle 300 – 600 °C
 • teplota horkého povrchu, která způsobí vznícení optimální směsi plynu se vzduchem

TEPLOTA VZPLANUTÍ
(flashpoint)

 • °C, -30 až 200 °C
 • je nejnižší teplota zápalného zdroje, při které se optimální směs par nebo plynů dané látky se vzduchem za předepsaných podmínek vznítí

MINIMÁLNÍ INICIAČNÍ ENERGIE
(MIE – min. ignition energy)

 • mJ, obvykle 10 – 100 mJ
 • energie kapacitní jiskry, která postačuje ke vznícení optimální koncentrace plynu se vzduchem