Třídy nebezpečnosti hořlavých kapalin

Za hořlavou kapalinu se považuje taková látka, která je při normálním tlaku a teplotě kapalná a u které lze určit bod vzplanutí. Bod vzplanutí (zjednodušeně řečeno) rovněž určuje, při jaké teplotě (dané kapaliny) se za normálního tlaku z její hladiny uvolňuje dostatek par pro vytvoření výbušné atmosféry nad hladinou dané hořlavé kapaliny. Čím nižší teplota vzplanutí, tím je daná látka z pohledu nebezpečí výbuchu rizikovější. Zejména to platí pro hořlavé kapaliny I. tř. nebezpečnosti, které tvoří páry o výbušnné koncentraci i při teplotách nižších, než je běžná teplota okolí.

Hořlavé kapaliny se dle své teploty vzplanutí dělí do čtyř tříd nebezpečnosti dle tabulky:

Třída nebezpečnosti Teplota vzplanutí [°C]
I < 21
II 21 - 55
III 55 - 100
IV > 100