Stupeň úniku

Pro správné určení typu a rozsahu zóny v případě posuzování prostorů, kde výbušná atmosféra vzniká záměrně nebo nechtěně v okolí míst, u kterých může hořlavá látka opouštět uzavřenou technologii se určuje stupeň úniku. Místy úniku jsou jak místa, kde hořlavá látka opouští technologii záměrně (plnicí a vyprazdňovací hubice, pojišťovací ventily, odvzušňovací potrubí,...), tak především nezáměrně (netěsnosti na potrubních spojích - příruby, ucpávky, spoje; porušení těsnosti, servisní otvory,...).

Normy ČSN EN 60079-10-1 a ČSN EN 60079-10-2 rozlišují následují stupně úniku hořlavých látek.

Výbušný prach

  • trvalá přítomnost prachu - prostory, kde je prach přítomen ve vrstvách, hromadách nebo volně trvale, po dlouhou dobu, po dlouhá časová období nebo velmi často po krátká časová období,
  • primární únik - únik prachu, který lze očekávat periodicky nebo příležitostně během normálního provozu,
  • sekundární únik - únik prachu, který není při normálním provozu očekáván, a pokud se vyskytne, tak pouze výjimečně a po krátkou dobu.

Výbušné plyny a páry hořlavých kapalin

  • trvalý únik - únik, který je trvalý nebo jehož vznik je očekáván často nebo po dlouhá časová období,
  • primární únik - únik, který lze očekávat periodicky nebo příležitostně během normálního provozu,
  • sekundární únik - únik, který není při normálním provozu očekáván, a pokud se vyskytne, tak pouze výjimečně a po krátkou dobu.

Určení stupně úniku má vliv na posouzení rizika výbuchu při vyhodnocování iniciačních zdrojů. Podle stupně úniku se totiž v daném provozu vyhodnucují iniciační zdroje:

  • v místech trvalých úniků nebo trvalé přítomnosti hořlavých látek se vyhodnocují iniciační zdroje, které se mohou vyskytnout za normálního provozu, při očekávaných, častých poruchách a při výjimečných poruchách a selháních,
  • v místech primárních úniků se vyhodnocují iniciační zdroje, které se mohou vyskytnout za normálního provozu a při očekávaných a častých poruchách,
  • v místech sekundárních úniků se vyhodnocující pouze iniciační zdroje, které se mohou vyskytnout za normálního provozu. Iniciační zdroje, které jsou výsledkem poruch a selhání, se zpravidla nemusí uvažovat.