zóny 0/1/2

Zóna 0/1/2

Prostor s nebezpečím výbuchu plynu, par hořlavých kapalin nebo mlh

Prostředí s nebezpečím výbuchu definované Dokumentací o ochraně před výbuchem se dělí do zón podle toho, jaká je pravděpodobnost výskytu výbušné atmosféry v daném prostoru nebo její četnost či délka trvání. Čím nižší číslo zóny, tím "horší" (prostor s častejším, delším a pravděpodobnějším výskytem výbušné atmosféry).

Zóny se určují samostatně pro prostory s nebezpečím výbuchu plynů a par hořlavých kapalin (zóna 0, zóna 1, zóna 2) a samostatně pro prostory s nebezpečím výbuchu prachů (zóna 20, zóna 21, zóna 22).

Určení zón

Určení zón v případě plynů a par hořlavých kapalin je poněkud složitější než u prachů. Pro některé vybrané typy provozů a zařízení (např. lakovny, výdejní stojany kapalných a plynných paliv pro motorová vozidla atd.) je zařazení jednotlivých prostorů a zařízení určeno přímo normou (ČSN). Jedná se převážně o zařízení typizovaná a s předem definovanými parametry a způsobem obsluhy.

V případě, že je prostor s nebezpečím výbuchu dán možností úniku této látky z uzavřeného systému (netěsnost příruby, pojišťovací ventil, plnicí hrdlo atp.) existuje metodika pro výpočet typu zóny (0/1/2) a jejího rozsahu (v metrech od místa úniku) a doby přetrvávání. Tato metodika je popsána v normě ČSN EN 60079-10-1. V těchto případech je tedy možné zónu vypočítat.

V ostatních případech je nutné použít slovní definice:

  • Zóna 0: Prostor, ve kterém je výbušná atmosféra tvořená směsí vzduchu s hořlavými látkami ve formě plynu, páry nebo mlhy přítomna trvale nebo po dlouhou dobu nebo často.
  • Zóna 1: Prostor, ve kterém je občasný vznik výbušné atmosféry tvořené směsí vzduchu s hořlavými látkami ve formě plynu, páry nebo mlhy pravděpodobný.
  • Zóna 2: Prostor, ve kterém vznik výbušné atmosféry tvořené směsí vzduchu s hořlavými látkami ve formě plynu, páry nebo mlhy není pravděpodobný, a pokud výbušná atmosféra vznikne, bude přítomna pouze výjimečně a pouze po krátký časový úsek.

Zóna zanedbatelného rozsahu

V normě ČSN 60 079-10-1 existuje definice i tzv. zóny zanedbatelného rozsahu, označovaného písmeny NE (např: zóna 2NE). V tomto případě písmena neznamenají "ne", ale jedná se o zkratku z "negligible effect", tedy "zanedbatelný efekt". Takovéto zóny jsou výsledkem výpočtu podle normy ČSN 60 079-10-1, kdy výsledný rozsah zóny je velmi malý a v technické praxi zanedbatelný, protože nepředstavuje riziko následkův  případě vznícení výbušné atmosféry o takto malém objem. Co je to "velmi malý rozsah" není v normě definováno, nicméně ustálená praxe hovovří o rozsahu zóny cca do 30 - 50 cm od místa úniku. Takto velké množství výbušné atmosféry nezpůsobí zpravidla škody na majetku ani zdraví i v případě vznícení a tyto zóny (pokud jich v daném prostoru není velký počet, kdy by se jejich rozsah sčítal do jedné větší zóny) lze zanedbat. Stále ale platí, že zařízení, která by zasahovala do této zóny, musí být v odpovídajícím provedení, protože není přípustné umožnit vznícení ani zóny zanedbatelného rozsahu (zejména z důvodů ochrany před požárem a dalších rizik).