DOPV

Dokumentace o ochraně před výbuchem ("DOPV")

Dokumentace o ochraně před výbuchem (často se používá zkratka DOPV) je jedním
z povinných dokumentů, které musí mít zpracovány zaměstnavatel, jehož zaměstnanci se vyskytují v prostředí, kde mohou být ohroženi výbuchem. Dokumentace musí být aktuální, písemná a fakticky správná.

Povinnost mít vypracovánu DOPV ukládá NV 406/2004 Sb., což je nařízení vlády přebírající evropskou směrnici 99/92/EC. Tato povinnost je tedy společná pro všechny země EU - cílem je mimo jiné zajistit ve všech členských státech EU stejnou minimální úroveň bezpečnosti pro zaměstnance a tím pádem umožnit volný pohyb pracovních sil, což je jeden ze čtyř základních principů na kterých stojí jednotný vnitřní trh EU (další jsou volný pohyb zboží, služeb a kapitálu).

Základními prvky DOPV je rozdělení prostoru do prostorů bez nebezpečí výbuchu a s nebezpečím výbuchu, stanovení zón (0/1/2 pro plyny a páry hořlavých kapalin, 20/21/22 pro výbušné prachy)  v prostorách s nebezpečím výbuchu, analýza rizika výbuchu a návrh opatření na ochranu před výbuchem.

Podrobnosti o tomto dokumentu, postup, jakým jej zpracováváme a další náležitosti jsou uvedeny v sekci našich služeb.