zóny 20/21/22

Zóna 20/21/22

Prostor s nebezpečím výbuchu prachu

Prostředí s nebezpečím výbuchu definované Dokumentací o ochraně před výbuchem se dělí do zón podle toho, jaká je pravděpodobnost výskytu výbušné atmosféry v daném prostoru nebo její četnost či délka trvání. Čím nižší číslo zóny, tím "horší" (prostor s častejším, delším a pravděpoidobnějším výskytem výbušné atmosféry).

Zóny se určují samostatně pro prostory s nebezpečím výbuchu plynů a par hořlavých kapalin (zóna 0, zóna 1, zóna 2) a samostatně pro prostory s nebezpečím výbuchu prachů (zóna 20, zóna 21, zóna 22).

Určení zón

Určení zón v případě výbušných prachů je poněkud jednodušší než u plynů a par hořlavých kapalin, protože zde zcela odpadá analýza rozřeďování (větrání a tím pádem rozviřování prachu je na rozdíl od plynů a par hořlavých kapalin nežádoucí a jako metoda ochrany před výbuchem se u prachů nepoužívá).

V případě, že je prostor s nebezpečím výbuchu dán možností úniku prachu z uzavřeného systému (netěsné dopravníkové systémy, kontrolní a servisní otvory atp.), je zóna určena především na základě analýzy, jak rychle a do jaké vzdálenosti je možné vytvoření takové úsadby prachu, která v případě rozvíření znamená riziko vzniku výbušné atmosféry.
V případě úniku prachu v místech plnění a vyprazdňování zařízení sypkými materiály (např. výpady ze zásobníků a dopravníků do obalů, dopravních prostředků nebo na volnou plochu, sběrné nádoby na prach pod filtračními zařízeními, vstupní násypky, příjmové koše, hlubinné zásobníky atp.) je vždy nutné individuálně posoudit, do jaké vzdálenosti a jak jemný prach může pronikat a jak často. Vzhledem k velké časové i místní variabilitě koncentrace nelze využít žádný výpočtový model a stanovení zóny je tak dáno více méně kvalifikovaným odhadem s uvážením určitých bezpečnostních koeficientů a limitů.

U míst úniku se dále rozlišuje stupeň úniku (trvalý, primární, sekundární) podle délky nebo četnosti jeho výskytu. Určení stupně úniku má zásadní vliv na stanovení zóny v daném okolí úniku.

V ostatních případech a zejména pro prostory uvnitř technologie, kde může docházet k víření prachu nebo je na něm zařízení dokonce založené (filtry, odlučovače, sítové třídiče apod.) je nutné použít slovní definice:

  • Zóna 20: Prostor, ve kterém je výbušná atmosféra tvořená směsí vzduchu s hořlavými látkami ve formě prachu přítomna trvale nebo po dlouhou dobu nebo často.
  • Zóna 21: Prostor, ve kterém je občasný vznik výbušné atmosféry tvořené směsí vzduchu s hořlavými látkami ve formě prachu pravděpodobný.
  • Zóna 22: Prostor, ve kterém vznik výbušné atmosféry tvořené směsí vzduchu s hořlavými látkami ve formě prachu není pravděpodobný, a pokud výbušná atmosféra vznikne, bude přítomna pouze výjimečně a pouze po krátký časový úsek.