Rozdíly v certifikaci zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu

Novinky, aktuality a zajímavé reference.

Rozdíly v certifikaci zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu

Označení zařízení tzv. do "exu" je široký pojem - v praxi může mít nesprávná certifikace vážné následky. Jak je to tedy správně?

Jestliže má být elektrické nebo strojní zařízení použito v prostředí, kde je stanoveno prostředí s nebezpečím výbuchu s příslušnou zónou, musí výrobce odpovídajícím způsobem prokázat shodu a zařízení náležitě označit. Tento postup je rozdílný pro různé typy zařízení a různé zóny. Níže je uveden stručný přehled podmínek pro uvádění zařízení na trh.

Jako vzor vyberme například rotační (též komůrkový) podavač.

Pro STROJNÍ zařízení, tedy taková, která nemají žadná elektrické součásti, nebo jsou tyto součásti spolehlivě mimo zařízení (tedy například situace, kdy má být rotační podavač určen pro dopravu výbušného prachu, ale v jeho okolí je prostředí normální – do zóny zasahují pouze vnitřní mechanické součástí, elektromotor je vně a do zóny nezasahuje žádnou svojí částí) platí následující pravidla:

zóna 20/0 (výbušná atmosféra přítomna trvale, dlouho nebo často) - kategorie 1 zařízení musí být certifikováno notifikovaným orgánem (zkušebnou) a musí mít certifikát pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
zóna 21/1 (výbušná atmosféra se dá očekávat) - kategorie 2 výrobce musí provést vnitřní kontrolu výroby a předat výrobní dokumentaci notifikovanému orgánu k archivaci
zóna 22/2 (výbušná atmosféra se neočekává) - kategorie 3 výrobce musí provést vnitřní kontrolu výroby

Pro ELEKTRICKÁ zařízení a spalovací motory, a to i takové, které zasahují do výbušné atmosféry pouze svojí částí (například pokud je rotační podavač celý umístěn v prostředí s nebezpečím výbuchu) platí následující pravidla:

zóna 20/0 (výbušná atmosféra přítomna trvale, dlouho nebo často) - kategorie 1 zařízení musí být certifikováno notifikovaným orgánem (zkušebnou) a musí mít certifikát pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
zóna 21/1 (výbušná atmosféra se dá očekávat) - kategorie 2 zařízení musí být certifikováno notifikovaným orgánem (zkušebnou) a musí mít certifikát pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
zóna 22/2 (výbušná atmosféra se neočekává) - kategorie 3 výrobce musí provést vnitřní kontrolu výroby

Je však nutné připomenout, že certifikace zařízení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (správně se proces nazývá certifikát ES přezkoušení typu) nemá nic společného s certifikátem ochranného systému. Oba certifikáty se sice týkají použití ve výbušném prostředí a vydává je často stejný notifikovaný orgán, ale oba slouží k prokázání něčeho jiného. Typickým příkladem je právě zmíněný rotační podavač:

Jestliže je rotační podavač například osazen na výpadu z filtrační jednotky, může být zpracovatelem Dokumentace o ochraně před výbuchem požadováno, aby tento rotační podavač plnil zároveň funkci ochranného systému, tedy aby v případě výbuchu zabránil šíření projevů výbuchu (plamen a tlaková vlna). Zároveň je pochopitelně umístěn v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo do něj zasahuje svojí částí. Zóna může být uvnitř podavače, ale také v jeho okolí. V té chvíli se situace dosti komplikuje a ne každý dokáže správně určit, co má takový rotační podavač splňovat. Tedy:

Dejme tomu, že uvnitř rotačního podavače umístěného na výpadu z filtrační jednotky je stanovena zóna 20 (výbušná atmosféra se vyskytuje trvale) a v okolí rotačního podavače je stanovena zóna 22 (výbušná atmosféra se neočekává, ale není zcela vyloučena, například při výměně big bagu, do kterého prach proudí). Zároveň je stanoveno, že rotační podavač funguje jako ochranný systém, neboť filtrační jednotka je zabezpečena membránami pro odlehčení výbuchu a zpětnou protivýbuchovou klapkou (ventilem) ve vstupním potrubí. Je tedy třeba filtrační jednotku výbuchově oddělit i od navazujících prostor ve směru toku materiálu.

Rotační podavač (mechanická část) tak musí být certifikován pro použití v zóně 20. Tento certifikát dokládá, že rotační podavač nezpůsobí ani při poruše vznícení výbušné atmosféry v podavači nebo v technologii bezprostředně předcházející nebo navazující. Dále musí být elektromotor označen pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu – zóně 22. Zde stačí, aby výrobce doložil, že elektromotor nezpůsobí vznícení dané výbušné atmosféry za normálního provozu (zóna 22) a to vnitřní kontrolou výroby a zajišťováním kvality výroby. To dokládá zejména použitou teplotní třídou a absencí trvalých zdrojů iniciace (např. jiskry, vysoká teplota atd.). Vystaví ES Prohlášení o shodě s uvedením příslušné legislativy a motor správně označí.

Kromě toho ale musí rotační podavač jako celek být certifikován jako ochranný systém na zabránění přenosu výbuchu. Tento certifikát dokládá, že v případě výbuchu ve filtrační jednotce nepřenese výbuchový plamen na druhou stranu (mezerou mezi statorem a lopatkami). Tento certifikát se liší od výše uvedeného v tom, že se rotační podavač zkouší výbuchem, a to z obou stran, stojící i v pohybu.

Řada výrobců a dodavatelů na toto zapomíná nebo si to neuvědomuje a používá rotační podavače, které sice mají certifikát pro použití v zóně 20, ale nebyly zkoušeny výbuchem, mohou tedy výbuchový plamen přenést a způsobit závažné následky ve formě sekundárních výbuchů. Pokud plamen a tlaková vlna projde např. do navazujícího big bagu, způsobí rozvíření desítek kilogramů prachu a jeho iniciaci. Takovýto výbuch má pak zpravidla mnohem horší následky (objem výbušné atmosféry je mnohem větší – místo stovek gramů ve filtru explodují kilogramy prachu v mnohem větším objemu). Navíc může dojít k přímému ohrožení obsluhy, ale také stavebních konstrukcí, které mohou např. zapříčinit pád části budovy, popř. další šíření výbuchu objektem mimo technologii.

Jako ochranný systém na zabránění přenosu výbuchu mechanicky se nejčastějí používají rotační podavače, nicméně tento postup platí obecně pro všechna zařízení, která plní dvojí účel, z nichž jedním je také ochrana proti šíření výbuchu (například klapky). Nestačí tedy certifikát, že zařízení je určené tzv. „do Exu“, ale zařízení musí mít certifikát ochranného systému.

Bližší informace a přesný postup je uveden v NV 116/2016 Sb.

V případě nejasností nebo dotazů nás kontaktujte. Konzultace a poradenství poskytujeme zdarma.