Dokumentace o ochraně před výbuchem (DOPV)

Dokumentace o ochraně před výbuchem (DOPV) je základní bezpečnostní dokument, který je klíčový pro všechny provozy s výskytem látek, které tvoří se vzduchem výbušnou směs.

Dokumentace o ochraně před výbuchem (DOPV) je jedním z povinných dokumentů, které musí mít zpracován zaměstnavatel, jehož zaměstnanci vykonávají činnost v prostorách, kde mohou být ohroženi výbuchem nebo jeho následky. Povinnost vypracovat tuto Dokumentaci zakládá Nařízení vlády (NV) č. 406/2004 Sb., resp. evropská směrnice 99/92/EC.

Co je dobré vědět

  • povinnost vypracovat DOPV má zaměstnavatel. Tedy nikoliv dodavatel technologie, majitel technologie nebo její provozovatel (majitel objektu může být jiná právnická osoba než zaměstnavatel)
  • DOPV musí být písemná, úplná a aktuální
  • DOPV podléhá pravidelným revizím - vždy při důležitých změnách v daném provozu a dále v pravidelných intervalech, obvykle každých 12 až 24 měsíců
  • existenci DOPV pro daný provoz kontroluje Státní úřad inspekce práce
  • zpracování DOPV většinou nechávají zaměstnavatelé na odbornících

Více o DOPV

Netýká se zdaleka jen výbuchu

Přestože má dokument v názvu „výbuch“, netýká se zdaleka pouze něj. Příčinou výbuchu bývají zpravidla různé nestandardní provozní události, které sami o sobě mají povahu havárie – úniky látek mimo technologie a obaly, vznik iniciačních zdrojů – jisker, plamenů a horkých povrchů, selhání detekčních přístrojů, atd.
Dokumentace o ochraně před výbuchem musí řešit i příčiny vzniku výbušné atmosféry, příčiny vzniku iniciačních zdrojů a prevenci proti nim. DOPV proto řeší také otázky ochrany před požárem a prevenci ekologických havárií.

Vrcholový dokument

Protože DOPV řeší nejzávažnější typ provozní události (výbuch), musí zohlednit mnohem větší škálu rizik a navrhuje nejkomplexnější ochranná a preventivní opatření. Po právní stránce samozřejmě nenahrazuje dokumentaci požární ochrany ani protokoly o určení vnějších vlivů, po praktické stránce však tyto dokumenty doplňuje a dále dopracovává.

Všechna média a technologie

Dokumentace o ochraně před výbuchem řeší jak otázku plynů a par a hořlavých kapalin, tak hořlavého či výbušného prachu. Nemusíte proto zpracovávat zvláštní dokumenty např. pro sklady hořlavých kapalin a jiné pro mletí surovin.

Čeho se DOPV netýká

Dokumentace o ochraně před výbuchem se nezpracovává v případech, kdy je množství hořlavých nebo výbušných látek tak malé, že v praxi nemohou vytvořit výbušnou atmosféru v nebezpečném množství nebo v případech, kdy situace nevyžaduje dodatečná opatření. Obecně se jedná o výbušné atmosféry v objemu desítek litrů v případě hořlavých plynů a par hořlavých kapalin nebo desítek až stovek litrů v případě výbušných prachů.

Dále se DOPV nezpracovává pro provozy výslovně uvedené v NV 406/2004 Sb.:

  • prostory pro ošetření pacientů
  • zařízení pro spalování plynných paliv (kotle, pece, karmy, ohřívače). Ovšem pozor, zařízení pro úpravu a distribuci plynných paliv, jako jsou regulační stanice, hlavní uzávěry, regulační řady apod. vyjmuta nejsou.
  • prostory s výbušninami a chemicky nestabilními látkami
  • hornická činnost a činnost podléhající Státní báňské správě ČR
  • dopravní prostředky

Průběh zakázky

Zajímá vás, jak obvykle probíhá tvorba dokumentace a dodávka našich služeb?

Více se dozvíte v postupu zpracování zakázky.

Česky, slovensky, anglicky

Veškeré služby a dokumenty zpracováváme v českém, slovenském a anglickém jazyce bez příplatku a vždy s korekturou rodilým mluvčím.

Ostatní jazyky jsou možné za příplatek za profesionální překlad včetně korektury.

Obchodní kontakty

Jan Frydrych
obchodně-technický specialista
776 111 364
jan.frydrych@igniscon.cz

Jan Petrus
majitel
603 532 051
jan.petrus@igniscon.cz