Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Poskytujeme služby v oblasti ochrany průmyslových zařízení před výbuchem a požárem, zpracováváme protokoly o určení vnějších vlivů, určujeme prostředí, provádíme tvorbu 3D modelů budov a zařízení (jak jako součást ostatních služeb, tak i samostatně) a provádíme školení a odbornou přípravu v oblasti ochrany před výbuchem a požárem.

Ze zákona má každý zaměstnavatel povinnost proškolit své zaměstnance o předpisech vedoucích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Při školení se zaměstnanci dozvědí, jaká rizika jsou spojena s jejich pracovním zařazením a se kterými mohou přijít do styku na pracovišti. Tato školení pro vás zajistíme a sladíme je s vaší dokumentací BOZP. Většinou také vycházíme z dříve provedeného auditu BOZP, takže je školení adresné a konkrétní vzhledem k pracovním procesům a rizikům z nich plynoucích.

Školení BOZP nabízíme v několika variantách:

  • vstupní školení zaměstnanců při nástupu do zaměstnání
  • periodická školení
  • mimořádná školení při změně druhu práce, změně pracovního zařazení a při změně pracovních, technologických nebo výrobních postupů