Odborná příprava

Zákonná školení zaměstnanců v oblasti požární ochrany a ochrany před výbuchem - přimo na pracovišti, efektivně, správně a poutavou formou.

Zatímco školení zaměstnanců má zpravidla pouze teoretickou podobu, odborná příprava se skládá z teoretické i praktické části. Odborná příprava se týká preventistů požární ochrany a členů preventivních požárních hlídek, ovšem je možné ji využít i pro řadové zaměstnance.

Teoretická část

Teoretická část obsahuje seznámení s požárním nebezpečím provozované činnosti, tedy kde a z jakých příčin je nejpravděpodobnější vznik požáru, jaké hořlavé látky se v daném provozu vyskytují, zda hrozí současně riziko výbuchu, jaké nebezpečné látky mohou hořením vznikat, jaký je předpokládaný postup požáru a veškerá další rizika, která mohou během požáru hrozit.

Dále je součástí osvojení si postupů při vyhlašování požárního poplachu, tedy jakým způsobem se požární poplach vyvolá, jaký je správný postup evakuace a zajištění pracoviště, způsob přivolání jednotek požární ochrany a následně spolupráce s nimi, spolupráce s hasičskou jednotkou podniku (pokud je zřízena), základy první pomoci.

Praktická část

Praktická část se provádí formou fyzické prohlídky dotčených prostor, seznámení se s umístěním věcných prostředků požární ochrany - tedy s rozmístěním hasicích přístrojů, požárních hlásičů, stabilního hasicího zařízení.

Dále je součástí odborné přípravy seznámení s požárními úseky a jejich významem, seznámení s únikovými východy a chráněnými únikovými cestami, umístění ovládacích prvků stabilních a polostabilních hasicích systémů. Zvláštní pozornost je pak věnována prostorům s vyšší koncentrací hořlavých látek, jako jsou sklady hořlavin, nádrže s hořlavými kapalinami, zařízení používající pro svoji činnost hořlavé kapaliny nebo plyny, popř. hořlavý nebo výbušný prach.

Důležitou součástí praktické přípravy je seznámení se s hlavními uzávěry energií (elektřina, plyn, voda), případně dalších médií vstupujících do objektu (technické plyny, hořlavé kapaliny, stlačený vzduch).

Součástí odborné přípravy pak může být i praktický nácvik použití hasicích přístrojů, využití záchranných prostředků a praktický nácvik první pomoci.

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti

Není dobré, když člen preventivní požární hlídky drží v ruce hasicí přístroj poprvé až v případě skutečného požáru.

A teprve tehdy zjistí, že vlastně neví, jak jej použít.