Co se vás týká?

Poskytujeme kompletní služby v oblasti ochrany před požárem, včetně služeb osoby odborně způsobilé v oblasti požární ochrany.

Pokud váháte, které povinnosti z oblasti požární ochrany a prevence se vás týkají, můžete použít tento zjednodušený návod. Nebo nám zavolejte. Vše vám vysvětlíme a nabídneme služby přesně pro váš případ.

Klíčové je určení, jaké kategorie požárního nebezpečí se vás týká.

Co platí pro všechny

Každá stavba, která podléhá ohlášení nebo stavebnímu povolení musí mít zpracované požárně bezpečnostní řešení. To zahrnuje mimo jiné rozdělení prostor do požárních úseků, definice únikových cest, seznam věcných prostředků požární ochrany, atd.

Každá stavba (mimo občanskou výstavbu) pak musí mít zpracovanou dokumentaci o začleněnění do kategorií požárního nebezpečí. Provozy (činnosti) bez zvýšeného požárního nebezpečí pak další dokumentaci nepotřebují.

Pomocí osoby odborně způsobilé nebo technika požární ochrany (vlastní zaměstnanec nebo externí poskytovatel) je třeba pravidelně kontrolovat dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady (netýká se občanské výstavby). Preventivní požární prohlídky se v tomto případě provádí každých 12 měsíců.

Pokud provozujete činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím

Týká se vás všechno předchozí, a kromě toho ještě navíc:

 • stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí
  provozované činnosti
 • vypracovat kompletní dokumentaci požární ochrany
 • v případě, že se na daném pracovišti vyskytují nejméně 3 zaměstnanci, zřídit preventivní požární hlídku
 • prokazatelným způsobem stanovit a dodržovat podmínky požární bezpečnosti
  provozovaných činností, případně technologických postupů a zařízení, nejsou-li
  podmínky provozování činností a zabezpečování údržby a oprav zařízení stanoveny
  zvláštním právním předpisem
 • zajišťovat údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení
  způsobem a ve lhůtách stanovených podmínkami požární bezpečnosti nebo výrobcem
  zařízení
 • stanovit z hlediska požární bezpečnosti požadavky na odbornou kvalifikaci osob
  pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických
  zařízení, pokud to není stanoveno zvláštními právními předpisy
 • mít k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných,
  zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů potřebné ke stanovení
  preventivních opatření k ochraně života a zdraví osob a majetku, a zabezpečit
  provádění prací, které by mohly vést ke vzniku požáru, pouze osobami s příslušnou
  kvalifikací

Preventivní požární prohlídky se provádí každých 6 měsíců.

Pokud provozujete činnosti s vysokým požárním nebezpečím

Týká se vás všechno předchozí. Navíc máte za povinnost prostřednictvím odborně způsobilé osoby zabezpečit posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohrožení osob, zvířat a majetku a plnění dalších povinností na úseku požární ochrany.

Posouzení požárního je nutné předložit ke schválení orgánu státního požárního dozoru před zahájením provozované činnosti.

V případě, že se na daném pracovišti vyskytují nejméně 3 zaměstnanci, zřídit preventivní požární hlídku

Preventivní požární prohlídky se provádějí každé 3 měsíce.