Požárně bezpečnostní řešení staveb

Poskytujeme kompletní služby v oblasti ochrany před požárem, včetně služeb osoby odborně způsobilé v oblasti požární ochrany.

Požárně bezpečnostní řešení stavby – PBŘ

Jedná se o dokument, který je na základě stavebního zákona nutnou součástí projektové dokumentace stavby. Zpracovává se na základě § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci a vychází z normativních požadavků a podmínek vydaného územního rozhodnutí.

Obsahuje:

 • Návrh koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního řešení a způsobu využití stavby
 • Řešení příjezdových komunikací, nástupních ploch pro požární techniku, zajištění potřebného množství požární vody
 • Předpokládaný rozsah vybavení objektu vyhrazeními požárně bezpečnostními zařízeními
 • Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu
 • Grafické vyznačení umístění stavby s vymezením předpokládaných odstupových nebo bezpečnostních vzdáleností, příjezdové komunikace, připojení k sítím atd.
 • Rozdělení stavby do požárních úseků
 • Stanovení požárního rizika a stupně požární bezpečnosti
 • Zhodnocení stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů, navržených stavebních hmot, odstupových vzdáleností
 • Návrh evakuačních a únikových cest
 • Stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů nebo dalších prostředků požární ochrany a výstražných bezpečnostních tabulek a značek
 • V případě nutnosti také výkresy požární bezpečnosti

 

Potřebujete zpracovat PBŘ? Zavolejte nám.