Kategorie požárního nebezpečí

Požadavky na zajištění odpovídající úrovně požární bezpečnosti rostou s požárním nebezpečím.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou ze zákona povinny zajistit požární bezpečnost v prostorách, které užívají a kde se pohybují jejich zaměstnanci a návštěvníci.

Základní povinnosti právnických osob

Základní povinností je zejména provést začlenění provozované činnosti do stupňů požární nebezpečí - tedy určit (formou vypracování příslušného dokumentu osobou odborně způsobilou), zda provozovaná činnost je

 • bez zvýšeného požárního nebezpečí
 • se zvýšeným požárním nebezpečím
 • s vysokým požárním nebezpečím

Tam, kde se vyskytuje zvýšené nebo vysoké požární nebezpečí je následně nutné vypracovat kompletní dokumentaci požární ochrany. U činností s vysokým požárním nebezpečím je navíc nutné zpracovat Posouzení požárního nebezpečí a předložit jej Hasičskému záchrannému sboru ke schválení.

Každá stavba, která podléhá schválení nebo kolaudaci, pak musí mít vypracováno požárně-bezpečnostní řešení stavby.

Určení stupně požárního nebezpečí

Za činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí se považují činnosti, které nespadají do žádné z níže uvedených kategorií.

Za činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím se považuje:

 • výskyt oxidujících, hořlavých, vysoce hořlavých a extrémně hořlavých látek v množství větším než 1000 kg (pevných) nebo 250 l (kapalných) v jednom prostoru
 • skladování hořlavých nebo hoření podporujících plynů o celkovém objemu větším než 100 l (nebo 60 kg zkapalněných uhlovodíků) v jednom prostoru
 • manipulace nebo skladování látek tvořících se vzduchem výbušnou směs a prostory s úsadbou prachu nad 1 mm
 • prostory s nejméně 3 zaměstnanci a nahodilým požárním zatížením nejméně 15 kg/m2
 • prostory s nahodilým požárním zatížením nejméně 120 kg/m2
 • používání otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení v blízkosti hořlavých látek (s výjimkou lokálních spotřebičů a přípravy tepla a teplé vody nebo vaření)
 • budovy o nejméně sedmi nadzemních podlažích nebo výšce větší než 22,5 m (s výjimkou bytových domů)
 • stavby určené pro shromažďování osob, obchody, ubytovací zařízení a stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace
 • v podzemních prostorách určených pro poskytování služeb nebo obchod s nahodilým požárním zatížením nejméně 15 kg/m2, ve kterých se může současně vyskytovat nejméně 7 osob
 • tam, kde nejsou běžné podmínky pro zásah

Za činnosti s vysokým požárním nebezpečím se považuje:

 • výskyt oxidujících, hořlavých, vysoce hořlavých a extrémně hořlavých látek v množství větším než 5000 tun
 • výroba hořlavých nebo hoření podporujících kapalin a plynů a jejich plnění do zásobníků, cisteren nebo nádob s roční produkcí 5000 tun a vyšší
 • budovy pro zvyšování tlaku a zajištění přepravy hořlavých kapalin a plynů potrubím o průměru nejméně 800 mm
 • budovy o 15 a více nadzemních podlažích nebo výšce větší než 45 m
 • v podzemních prostorách s nahodilým požárním zatížením nejméně 15 kg/m2, ve kterých se může současně vyskytovat nejméně 200 osob