DOPV - na koho se nevztahuje

Dokumentace o ochraně před výbuchem (DOPV) je základní bezpečnostní dokument, který je klíčový pro všechny provozy s výskytem látek, které tvoří se vzduchem výbušnou směs.

Kdy se DOPV zpracovat nemusí

Dokumentaci o ochraně před výbuchem nemusíte vypracovat tehdy, pokud množství hořlavých látek je tak malé, že není schopno vytvořit výbušnou atmosféru v nebezpečném množství. To, co je "nebezpečné množství", je třeba posoudit vždy individuálně. Půl litru benzínu rozlitého na venkovní ploše nepředstavuje riziko výbuchu (pozor, tím není ovlivněno riziko požáru!), stejné množství rozlité v malé pracovně může při nedostatečném větrání způsobit výbušnou atmosféru v nebezpečném množství. Pokud si nevíte rady, zavolejte, rádi vám poradíme.

NV 406/2004 Sb. se nevztahuje a tedy Dokumentaci o ochraně před výbuchem nemusí (ale mohou) vypracovávat zaměstnavatelé, jejichž zaměstnanci pracují na těchto typech pracovišť, bez ohledu na množství látek:

  • prostory na vyšetření a ošetření pacientů
  • zařízení pro spalování plynných paliv (plynové kotle, pece, karmy, ohřívače vzduchu atd.), pokud byly uvedeny do provozu v souladu s legislativou pro plynové spotřebiče a mají platnou revizi. Pozor! DOPV se zpracovává pro ostatní části plynových rozvodů, tedy např. regulační stanice a řady, hlavní uzávěry plynu atd.
  • prostory s výbušninami a chemicky nestabilními látkami
  • hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem, která podléhá vrchnímu dozoru Státní báňské správy
  • dopravní prostředky (silniční, železniční, vodní, letecká doprava) - přeprava nebezpečných věcí se zde řídí zvláštními předpisy (např. ADR)