DOPV - co musí obsahovat

Dokumentace o ochraně před výbuchem (DOPV) je základní bezpečnostní dokument, který je klíčový pro všechny provozy s výskytem látek, které tvoří se vzduchem výbušnou směs.

Nařízení vlády NV 406/2004 Sb. přesně stanoví, co má být obsahem Dokumentace o ochraně před výbuchem, aby byl dokument platný. DOPV tak, jak ji zpracováváme, obsahuje vždy povinné položky. Kromě toho však je doplňena o další informace, o kterých jsme přesvědčeni, že v dokumentaci musí být, aby se jednalo o dokument s praktickým využitím nad rámec splnění zákonné povinnosti. Když už je dokument zpracován, proč jej nevyužít například jako podklady pro školení zaměstnanců, provádění oprav a revizí zařízení, a tak dále?

Obsah DOPV:

 • informace o předmětném provozu, rozsah posuzování
 • technologický postup, popis zařízení a pracovních operací
 • použitá legislativa, normy, literatura
 • termíny a definice
 • požárně-technické charakteristiky látek (PTCH)
 • vliv technologického postupu na PTCH
 • určení relevantních iniciačních zdrojů
 • identifikace prostorů a zařízení s možným výskytem látek tvořících se vzduchem výbušnou směs
 • určení primárních a sekundárních úniků výbušných prachů a míst s trvalou přítomností vrstev nebo usazenin prachu
 • určení trvalých, primárních a sekundárních úniků par hořlavých kapalin a výbušných plynů
 • určení stupně a spolehlivosti větrání v jednotlivých prostorách s výskytem výbušných plynů a par hořlavých kapalin
 • zhodnocení možnosti usazování výbušného prachu a tvorby sedimentů
 • výpočet hypotetických objemů výbušných atmosfér nebo určení objemů normativně
 • určení zón v prostorách vně technologie
 • určení (předpokládané) doby trvání výbušné atmosféry v prostorách uvnitř technologie
 • posouzení možných iniciačních zdrojů vně a uvnitř technologie a jejich schopnosti iniciovat přítomnou výbušnou atmosféru
 • určení rizikových prostorů a zařízení
 • analýza rizik a následků případného výbuchu
 • návrh preventivních a technických opatření proti výbuchu
 • určení požadavků na zařízení (elektrická a strojní) určená pro použití v prostorách s nebezpečím výbuchu
 • požadavky na značení prostorů výstražnými tabulkami
 • požadavky na provádění činností se zvýšeným nebezpečím (např. broušení, svařování, atd.)
 • vzor Příkazu V
 • přílohy